SUSISIEKITE

Sąlygos ir nuostatos

Jei turite klausimų dėl teikiamų paslaugų pirkimo sąlygų, prašome susisiekti su mumis, el. paštu info@perfectenglish.lt, nurodant savo vardą pavardę, gautą paslaugų teikimo pasiūlymą, arba turimą kliento kodą, sąskaitos numerį. 

Paslaugų teikimo sutartis

Paslaugų teikėjas – Perfect English, MB REN Grupė , juridinio asmens kodas 305642410, registracijos adresas, Žygio g. 97 – R2, Vilnius, el. paštas info@perfectenglish.lt, internetinė svetainė www.perfectenglish.lt (toliau – pardavėjas).

Paslaugų pirkėjas – šalis, fizinis asmuo, fizinio ar juridinio asmens įgaliotas atstovas, užsakantis paslaugas (toliau – pirkėjas). 

Šių paslaugų pirkimo sąlygų privalo laikytis visi paslaugų pirkėjai, nebent yra sudaroma atskira paslaugų pirkimo pardavimo sutartis. 

1. Paslaugų užsakymas ir teikimas

1.1. Paslaugos užsakymas atliekamas, kai paslaugų pirkėjas patvirtina žodžiu, elektroniniu paštu, ar užpildo ir atsiunčia norimos paslaugos užsakymo formą svetainėje, bei atlieka mokėjimą už paslaugą, tokiu būdu patvirtindamas šios sutarties sudarymo faktą, sutarties įsigaliojimą, bei įsipareigoja laikytis šioje sutartyje nurodytų sąlygų.

1.2. Patvirtindamas užsakymą pirkėjas privalo būti susipažinęs su Privatumo politka

1.3. Pardavėjas įsipareigoja teikti užsakytas paslaugas pagal susitarimą, aptartą ir patvirtintą elektroniniu paštu, arba specialiai pateiktame pasiūlyme, pagal kurį pirkėjas užsako paslaugas. 

1.4. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti teikti pasiūlymą ar paslaugas. 

1.5. Pardavėjas pasilieka teisę be atskiro įspėjimo papildyti ar keisti šios sutarties sąlygas. Paslaugų pirkėjas apie šių sąlygų pakeitimą yra informuojamas elektroniniu paštu. Pirkėjui nenutraukus sutarties per 10 dienų nuo pranešimo gavimo, laikoma, kad pirkėjas sutinka su sutarties pakeitimais. 

1.6. Už teikiamas paslaugas pirkėjas privalo apmokėti visą sumą, nurodytą pateiktoje sąskaitoje, per 5 darbo dienas, į vieną iš pateiktų išankstinio apmokėjimo banko sąskaitų arba debetine / kreditine kortele.

1.7. Paslaugos pradedamos teikti tik po sąskaitos apmokėjimo gavimo ir sutarties pasirašymo, jeigu sudaroma atskira pirkimo pardavimo sutartis, ar jos priedai. 

1.8. Pirkėjas įgyja teisę naudotis pardavėjo teikiamomis paslaugomis tuomet, kai įvykdo visus šioje sutartyje nurodytus įsipareigojimus. 

1.9. Pardavėjas įsipareigoja teikti paslaugas kokybiškai, efektyviai, pagal visuotinai pripažįstamus standartus, naudodamas reikiamus įgūdžius, žinias, ir tiekėjus. 

2.0. Pardavėjas neatsako už pirkėjui suteiktų žinių galutinį įsisavinimą. 

2.1. Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant elektroninu paštu informuoti pirkėją apie aplinkybes, kurios trukdo arba gali sutrukdyti šių paslaugų teikimui tinkamai arba numatytu laiku. 

2.2. Paslaugų teikimas yra nutraukiamas automatiškai po numatytos paslaugų teikimo pabaigos, nebent pirkėjas pageidauja pratęsti paslaugas, sutartyje numatytomis sąlygomis.

2. Atsiskaitymas už paslaugas

2.1. Užsakydamas paslaugas pirkėjas privalo atsiskaityti už paslaugas šioje sutartyje numatyta tvarka. 

2.2. Jeigu pirkėjas yra sudaręs atskirą sutartį su pardavėju, atsiskaitymas vykdomas pagal toje sutartyje numatytas sąlygas ir terminus. 

2.3. Pardavėjas įsipareigoja pateikti sąskaitą elektroniniu paštu, pagal kurią pirkėjas apmoka visą sumą, nurodytą sąskaitoje, į vieną iš nurodytų banko sąskaitų, banko pavedimu, arba apmokėdamas kreditine / debetine kortele.

2.4. Tais atvejais, kai pirkėjas pasirenka apmokėjimo būdą kreditine / debetine kortele, pirkėjo kortelės duomenys yra saugomi pardavėją atstovaujančios trečiosios šalies – saugaus mokėjimo tvarkymo paslaugų teikėjo. Pardavėjas nekaupia ir nesaugo pirkėjo kortelės duomenų. 

2.5. Apmokant už paslaugas (užsakomą pamokų kiekį arba visą kursą iš anksto), sąskaita turi būti apmokėta per 5 darbo dienas nuo sąskaitos išrašymo datos. 

2.6. Apmokant už paslaugą dalimis, kas mėnesį, sąskaita turi būti apmokama ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki ateinančio mėnesio teikiamų paslaugų pradžios. 

2.7. Pirkėjui vėluojant atsiskaityti už paslaugą, pardavėjas turi teisę stabdyti jam teikiamas paslaugas.

2.8. Pirkėjui neatsiskaičius su pardavėju per 14 dienų, pardavėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį, nepranešdamas pirkėjui. Vėlesnis paslaugų atnaujinimas galimas pagal naują sutartį. 

2.9. Pardavėjas siunčia elektroninius laiškus apie paslaugų priminimą ir pratęsimą pirkėjui, kuris atsako pats už šių elektroninių laiškų gavimą, paslaugų pratęsimą ir nutraukimą. 

3. Paslaugų keitimas

3.1. Kai paslaugos teikimas negali būti atliekamas sutartu laiku, pardavėjas įsipareigoja perkelti paslaugą į kitą laiką. 

3.2. Apie negalėjimą dalyvauti užsiėmime, pirkėjas privalo pranešti pardavėjui elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 1 darbo dieną, iki 16:00 valandos. Pardavėjas įsipareigoja perkelti užsiėmimą į kitą laiką, netaikant papildomų mokesčių. Pranešus vėliau arba visai nepranešus apie nedalyvavimą pamokoje, pirkėjas už užsiėmimą moka sutartyje numatyta bendra tvarka. Pamoka gali būti perkeliama į kitą datą 10 dienų bėgyje. Jeigu perkeliama pamoka neįvyksta 10 dienų bėgyje ji laikoma kaip įvykusi. Pamokos nėra nukeliamos į grafiko galą. 

3.3. Pirkėjui vėluojant į užsiėmimą daugiau negu 15 minučių, pardavėjas ar pardavėjo paskirtas mokytojas gali atsisakyti vesti jam skirtą užsiėmimą, bei šis užsiėmimas nėra perkeliamas į kitą laiką, ar kitaip kompensuojamas. Tokiu atveju pirkėjas sumoka už užsiėmimą sutartyje numatyta tvarka. 

3.4. Pirkėjas, norėdamas keisti individualiai sudarytą užsiėmimų grafiką, privalo apie tai pranešti pardavėjui ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų, kitaip grafiko keitimas negarantuojamas. 

3.5. Jeigu tarp pardavėjo ir pirkėjo buvo sudaryta atskira pirkimo pardavimo sutartis, paslaugų atšaukimo ir keitimo sąlygos taikomos pagal toje sutartyje numatytas sąlygas. 

4. Sutarties nutraukimas ir pinigų grąžinimas

4.1. Pirkėjas, nenurodydamas priežasties turi teisę nutraukti sutartį per 14 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo dienos. Pirkėjas privalo apie tai pranešti elektroninu paštu. Tokiu atveju pirkėjui yra grąžinama visa sumokėta suma. 

4.2. Jeigu pirkėjas nutraukia sutartį jau pradėjus teikti paslaugas, nepasibaigus 14 kalendorinių dienų laikotarpiui nuo sutarties sudarymo datos, pirkėjas privalo atlyginti pardavėjui proporcingai už suteiktas paslaugas ar kitas patirtas išlaidas iki nutraukimo datos. 

4.3. Jeigu pirkėjas nutraukia sutartį praėjus 14 kalendorinių dienų laikotarpiui, pirkėjas privalo pranešti elektroniniu paštu prieš 15 darbo dienų, atsiskaityti proporcingai už suteiktas paslaugas pagal grafiką iki sutarties nutraukimo datos, nepriklausomai nuo to, ar pirkėjas dalyvavo likusiuose užsiėmimuose. Jeigu pirkėjo užsakytas kursas yra 3 mėnesiai ar ilgesnis, pirkėjas apie nutraukimą privalo pranešti prieš 20 darbo dienų, bei atsiskaityti proporcingai už suteiktas paslaugas pagal grafiką iki sutarties nutraukimo datos, nepriklausomai nuo to, ar pirkėjas dalyvavo likusiuose užsiėmimuose. 

4.4. Pardavėjas pasilieka teisę nutraukti sutartį įspėjus pirkėją prieš 14 dienų. Jeigu sutartis nutraukiama dėl pirkėjo kaltės, pirkėjui pažeidinėjant sutarties sąlygas, pardavėjas įmokų negrąžina. 

5. Ginčų sprendimas

5.1. Ginčai tarp pardavėjo ir pirkėjo sprendžiami derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčo tarpusavio diskusijų ir derybų būdu, bus sprendžiama Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

5.2. Kilus ginčui, pirkėjas pirmiausiai privalo kreiptis į administraciją ir pranešti apie kilusį ginčą elektroniniu paštu info@perfectenglish.lt. Pardavėjas įsipareigoja reaguoti į nusiskundimus ir siekti susitarimo operatyviai.

6. Nenugalima jėga (Force majeure)

6.1 Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už šios Sutarties sąlygų neįvykdymą, jeigu tokios Sutarties sąlygos nebuvo vykdomos dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ir nenugalimos jėgos aplinkybės atsirado iki tų sąlygų įvykdymo termino suėjimo. Šalių atleidimo nuo atsakomybės dėl sutartinių įsipareigojimų nevykdymo dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių klausimai sprendžiami, remiantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu. Force majeure aplinkybių paveikta Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) kalendorines dienas po to, kai atsirado tokios aplinkybės, ir informuoti apie jų poveikį Sutarties vykdymui. Force majeure atveju pardavėjas, jei būtina, sustabdo paslaugų teikimą ir jų baigimo laikas turi būti atitinkamai pratęstas, kol tų aplinkybių nebeliks.

7. Reglamentuojantys teisės aktai

7.1. Sutartys reglamentuojamos ir aiškinamos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir poįstatyminius teisės aktus, o šalys laikosi neišimtinės Lietuvos Respublikos teismų jurisdikcijos.